Obchodni podmínky

PREAMBULE

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je provozovatel e-shopu Lukáš Kořínek, s místem podnikání Praha 4, Krč, Bernolákova 1166/5, IČ: 71527371, DIČ: CZ9406240206, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákoníku nezapsaná v obchodním rejstříku,  jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce http://www.pokorinek.cz/ v sekci „kontakt“.
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím.
 
Podnikatelem je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

 


Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi výslovně souhlasí. 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či firemních log.

 


Kopii těchto obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.
 

 

KUPNÍ SMLOUVA A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Smlouvu má Kupující možnost uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím, a to tím, že požadované zboží vloží do košíku a potvrdí objednávku. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím, přičemž za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost. Uzavření smlouvy bude neprodleně potvrzeno Kupujícímu emailem. 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. 


Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
 


Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane jejím vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 

Spolu s věcí, která je předmětem koupě Prodávající Kupujícímu odevzdá i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci.
Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 
Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (spotřebiteli) až v okamžiku předání věci Kupujícímu dopravcem.
Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.
 

 

VADA ZBOŽÍ

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 
Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.
 
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Stejné následky nastanou i pokud Kupující nepřevezme věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
 
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající či výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu za to, že se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající či výrobce uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá a že věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc je nabízena v souladu s právními předpisy.
 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
 věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 u použité věci vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 

 

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.
 

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže
 

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit případnou právní vadu. Jiné vady je Prodávající oprávněn odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění nebude přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
Kupující nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž lhůta běží ode dne převzetí zboží Kupujícím. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být zasláno na adresu: Pracovní oděvy Kořínek, Milady Horákové 55, Praha 7, 170 00. 
Odstoupí-li Kupující (spotřebitel) od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, a to na své náklady.
 
Zboží vrátí spotřebitel úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jej převzal.

 
Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající je povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli až poté, co mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

Výměna nevhodného zboží je možná. Vaší žádost přiložte v papírové podobě do balíčku a zašlete zpět do kanceláře e-shopu. 
 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a zboží dodaném v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné již vrátit.Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (s výjimkou situace, kdy Kupující použil věc ještě před objevením vady, nebo nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím.
 
Neoznámí-li Kupující vadu věci Prodávajícímu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Adresa pro vrácení zásilek či výměnu zboží z -eshopu:

Pracovní oděvy Kořínek

Milady Horákové 548/55

Praha 7 – 170 00

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 

Prodávající vystaví a předá Kupujícímu ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo účtenka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na výslovnou žádost Kupujícího Prodávající poskytne zvláštní záruční list v písemné formě.

 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). U zboží prodávaného za sníženou cenu z důvodu vady či nekompletnosti daného zboží se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena nabídnuta.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci u Prodávajícího. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 

 

Reklamační řízení:

Kupujícím bje povinen po převzetí zboží jej překontrolovat a je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce přesto převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a zásilku neprodleně oznámit e-mailem na adresu: reklamace@pracovniodevypraha.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. 

Kupující může zboží reklamovat osobně v pobočce Kupujícího na adrese: Milady Horákové 55, Praha 7 – 170 00. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na uvedenou adresu, přičemž v takovém případě musí zboží být zabezpečeno, aby nedošlo k jeho poškození. Kupující je povinen předat i kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (adresa, email, tel. číslo). 

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou): 

 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • pokud zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží upravené zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány.
 

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
 

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím – spotřebitelem. Prodávající vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Kupující – spotřebitel právo na úhradu nákladů odstoupení.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl při nákupu, telefonicky, či přímo na výše specifikované provozovně Prodávajícího. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno Kupujícímu.

 V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím částku za uskladnění.
 

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad o přijetí zboží do reklamačního řízenía prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. V případě, že Kupující pro výdej zboží po vyřízení reklamace zmocní třetí osobou, je třeba Prodávajícímu předložit při výdeji zboží písemnou plnou moc. 

 

OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Kupující své osobní údaje poskytuje Prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění objednávky a realizace marketingových akcí Prodávajícího, a jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracováním těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího, a to až do doby odvolání souhlasu Kupujícím zaslaným na adresu: Milady Horákové 55, Praha 7 170 00.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:


a. platba v hotovosti či kartou při nákupu,

b. platba přes internetové rozhraní banky,

c. platba kartou prostřednictvím internetového platebního portálu,

d. na dobírku při doručení zboží, 

e. platba na fakturu se splatností 10 dní (pouze v případě zvláštní dohody s Prodávajícím), 

 

DODACÍ PODMÍNKY

Osobní odběr

Zboží může převzít pouze Kupující, a to v provozovnách Prodávajícího na těchto adresách:

Vinohradská 140, Praha 3 – 130 00

Bělehradská 3, Praha 4 – 140 00

Milady Horákové 55, Praha 7 – 170 00

Svatovítská 14, Praha 6 – 160 00

Archeologická 2256/1, Praha – 155 00

 

Cena přepravy na jednotlivé provozovny se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Cena dopravy, dobírky a vyzvednutí na prodejny se nachází v závěrečné části košíku.

Kupující se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 


Zasílání kurýrem 

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Doba doručení, pokud je zboží skladem je od 2 do 5 dnů.

 

INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Vážení zákazníci tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, že případné spory, které vzniknou mezi Vámi a naší společností, resp. veškeré Vaše požadavky apod., se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Pokud by se však nepodařilo Vaše nároky uspokojit a vznikl tak mezi Vámi a naší společností spor, máte právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji našeho zboží nebo ze smlouvy o poskytování našich služeb (dále jen „spotřebitelský spor“).

V případě spotřebitelského sporu týkajících se prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce – www.coi.cz („ČOI“), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Mohou vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit.

Postup při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je takový, že se zahajuje na návrh spotřebitele u COI (případně jiné pověřené osoby), který musí obsahovat

 • identifikační údaje stran sporu (Vaše a naše),
 • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (co je sporné),
 • označení, čeho se navrhovatel (Vy) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),
 • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. první reklamace),
 • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
 • datum a podpis navrhovatele (Váš).

 

    K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

Navrhovatel (Vy) může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU KONČÍ

 • uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),
 • jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,
 • smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,
 • marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,
 • odmítnutím návrhu (pro jeho vady).

    Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

    ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.

    V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít (lze to však samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.

 

HODNOCENÍ E-SHOPU

Hodnocení e-shopu provádí naši zákazníci na základě dokončené objednávky a příchozího mailu do své e-mailové schránky uvedené při zadávání objednávky. Naši zákazníci přidávají hodnocení na základě svobodné vůle. Administrátor e-shopu pokorinek.cz hodnocení schválí a následně zveřejní.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ceny zboží jsou uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

Vždy aktuální cenu dopravy naleznete na webové stránce  www.pokorinek.cz

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné a účinné od 1. 9. 2014 a jsou k dispozici v provozovnách Prodávajícího, či elektronicky na stránkách www.pokorinek.cz.